Back to top

ŠTATÚT A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE VYHRAJTE POUKÁŽKU

Štatút a pravidlá súťaže „Vyhrajte poukážku“

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť ANDREA SHOP, spol. s r.o., so sídlom Galantská cesta 22, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 36277151, IČ DPH SK7120000019, DIČ: 2022093601 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka 17761/T (ďalej len „Organizátor“).

 

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky v termíne od 25.5.2024 do 23.6.2024 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).

 

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci").

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Organizátora, výhra sa neodovzdá. Ďalej sú zo súťaže vylúčené akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, ako aj im blízke osoby.

V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá sa podieľala na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116

zákona č. 40/1964 Z. z., v platnom znení, Občianskeho zákonníka.

Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého správania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, hlavne pokiaľ zistí, že súťažiaci porušili tieto pravidlá alebo sa pokúšali skresliť celkové výsledky súťaže, a to akýmkoľvek spôsobom.

 

4. Partneri súťaže

Súťaž je bez partnera.

 

 

5. Princíp a podmienky súťaže

Účastník sa do súťaže zapojí tým, že v priebehu doby konania súťaže splní nasledujúce podmienky:

  • V období od 25.5. do 23.6.2024 nakúpi v minimálnej hodnote 100 EUR v predajni Andrea Shop Plus v Dunajskej Strede. Podmienkou je riadne zaplatený a prevzatý tovar, vyplnený registračný formulár a súhlas od zákazníka so zapojením sa do súťaže a s podmienkami súťaže. Každý súťažiaci musí vyplniť registračného formulára na https://www.sutaze.andreashopplus.sk/nakup-vyhraj-poukazku pre zapojenie sa do súťaže.

 

Výhercova sa žrebujú po každý pondelok po uplynutí 1 týždňa.

Každý týždeň sa žrebuje 10 výhercov.

 

5. Určenie výhercov

Výhercovia tejto súťaže sa vyžrebujú za účasti zástupcov Organizátora.

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní Organizátorom a to za pomoci kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári. Pokiaľ tieto kontaktné údaje nebudú funkčné, alebo v prípade, že výherca odmietne výhru prijať, prípadne nepotvrdí behom overovacej komunikácie, že sa súťaže zúčastnil, alebo splnil podmienky, vyžrebujú sa ďalší výherca.

 

6. Výhra v súťaži 

Výhra v súťaži:

Vyžrebovaný výherca získa od organizátora darčekový poukaz v hodnote 20 EUR na nákup v predajni Andrea Shop Plus.

Daňovú povinnosť vyplývajúcu z peňažnej výhry nesie organizátor súťaže podľa (§ 43). 

 

UPLATNENIE VÝHRY:

Výherca bude kontaktovaný Organizátorom súťaže po skončení súťaže.

Pre poukázanie výhry výhercovi sú  pre organizátora potrebné / a súhlasom s podmienkami súťaže zároveň dáva výherca svoj súhlas s poskytnutím doplňujúcich osobných  údajov /  dátum narodenia a číslo účtu výhercu.

 

Organizátor súťaže, jeho poverený zástupca dohodne s výhercami termín a miesto odovzdania výhier.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

7. Súhlas s podmienkami súťaže.

Účasťou v súťaži  / v tomto prípade sa účastníkom súťaže stáva každý zákazník, ktorý nakúpi minimálne v hodnote 100 EUR v predajni Andrea Shop Plus v Dunajskej Strede / prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať a vyplní online registračný formulár.

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SPOTREBITEĽSKÚ SÚŤAŽ

Organizátor súťaže spoločnosť ANDREA SHOP, s.r.o. je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov. Účelom spracúvania je určenie výhercu z účastníkov súťaže a právnym základom je súhlas súťažiacich (dotknutých osob.) 

Osobné údaje súťažicich budú uschováané po dobu súťaže a 3 mesiace po jej ukočení. Osobné údaje výhercov budú spracúvané pre účely reklamácií, účtovnej a daňovej  evidencie po dobu stanovenú zákonom.

Súťažiaci majú právo na prístupu k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz osobných údajov,  právo namietať, právo na obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/  Doplňujúce informácie ochrane osobných údajov nájdete na https://www.andreashop.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

8. Ďalšie ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá.

Vymáhanie účasti v súťaži či súťažnej výhry súdnou cestou je vylúčené.

V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené rovnakým spôsobom ako tieto pravidlá súťaže. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ako uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky a lehoty odovzdávania výhier v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť výhercom odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

 

Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na http://www.sutaze.andreashopplus.sk/statut-pravidla-sutaze-vyhrajte-pouk... a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle Organizátora súťaže.

Tieto pravidlá sú platné odo dňa ich vyhlásenia a účinné odo dňa zahájenia súťaže.